Dirbti namuose be švietimo.

Aly­taus švie­ti­mo įstai­gos ruo­šia­si dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du, ini­cia­ty­vą pa­ro­dė Jot­vin­gių gim­na­zi­ja Aly­taus švie­ti­mo įstai­gos ruo­šia­si dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du, ini­cia­ty­vą pa­ro­dė Jot­vin­gių gim­na­zi­ja 45 Saulė Pinkevičienė Nr.

Pamokos iki kovo 27 d.

pasirinkimo strategijos courtney smith

Sau­lės Pin­ke­vi­čie­nės nuotr. Dviem sa­vai­tėms pri­va­lo­mai su­stab­dy­tas ug­dy­mo, mo­ky­mo ir stu­di­jų pro­ce­sas vi­so­se švie­ti­mo įstai­go­se, t. Pa­sak Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no, ug­dy­mo pro­ce­sas yra su­stab­dy­tas vi­so­se mies­to sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo biu­dže­ti­nė­se ir vie­šo­sio­se įstai­go­se, bet jų dar­buo­to­jai dir­ba, ta­čiau ne­bū­ti­nai įstai­gų pa­tal­po­se — dar­bas or­ga­ni­zuo­ja­mas nuo­to­li­niu bū­du.

skolinkite pinigus iš forex

Mo­kyk­lų du­rys nė­ra už­ra­kin­tos Ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se, ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo įstai­go­se yra pa­anks­tin­tos pa­va­sa­rio atos­to­gos. Į lop­še­lius-dar­že­lius, neformaliojo švietimo įstaigas vai­kai neina dėl ka­ran­ti­no.

darbas iš namų medos

Švie­ti­mo įstai­gų du­rys nė­ra už­ra­kin­tos, jo­se dir­ba bu­din­tys dar­buo­to­jai, ki­ti — iš na­mų. Nuo­to­li­niu bū­du už­si­ė­mi­mai vyks­ta Mu­zi­kos mo­kyk­lo­je — pa­sak V. Va­lū­no, šio­je įstai­go­je to­kia veik­la nu­ma­ty­ta dažniausiai naudojami prekybos rodikliai per atos­to­gas.

Dėl ko­ro­na­vi­ru­so lai­ki­nai su­stab­džius ug­dy­mo pro­ce­są mo­kyk­lo­se, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja iš­pla­ti­no sa­vi­val­dy­bėms pra­šy­mą ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą teik­ti ki­tais bū­dais, pa­vyz­džiui, mais­to da­vi­niais, nes ypač ne­pa­si­tu­rin­čių šei­mų vai­kams ne­mo­ka­mas mai­ti­ni­mas šiuo eks­tre­ma­liu at­ve­ju taip pat yra la­bai rei­ka­lin­gas.

Va­lū­nas sa­ko, kad mū­sų mies­te to­kios ga­li­my­bės šiuo me­tu ne­nu­ma­ty­ta, nes Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu ne­mo­ka­mas mai­ti­ni­mas atos­to­gų me­tu ne­vyk­do­mas.

naujos kriptovaliutos investuoti 2021 m

Ku­ria­ma nuo­to­li­nio mo­ky­mo plat­for­ma Šiuo me­tu mo­kyk­lo­se yra ak­ty­viai ruo­šia­ma­si tam at­ve­jui, jei dirbti namuose be švietimo sa­vai­čių ka­ran­ti­no ne­pa­kak­tų. Tai reiš­kia nau­ją iš­šū­kį, ko­kio Lie­tu­vos švie­ti­mas dar ne­tu­rė­jo — ug­dy­mą tek­tų or­ga­ni­zuo­ti nuo­to­li­niu bū­du. Dar­bas šia lin­kme tik­rai vyks­ta.

realaus laiko grafikai dvejetainiai variantai

Gru­pės tiks­las yra su­jung­ti Aly­taus mies­to ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­las, da­ly­tis ge­rą­ja pa­tir­ti­mi, nau­din­go­mis nuo­ro­do­mis ar sa­vo su­kur­tu ug­dy­mo tu­ri­niu.

Šia in­for­ma­ci­ja da­li­ja­ma­si su Aly­taus ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­mis, kad jos sa­vo ruoš­tu iš­pla­tin­tų šią in­for­ma­ci­ją mies­to mo­ky­to­jams.

geresnės cfd arba dvejetainės parinktys

Aly­tiš­kiai tė­vai vai­kų prie­žiū­rą na­muo­se iš­si­spren­dė Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga yra nu­ro­dęs, kad sa­vi­val­dy­bės pri­va­lo už­tik­rin­ti vai­kų prie­žiū­rą iš­skir­ti­niais at­ve­jais įstai­go­se, jei­gu to ne­įma­no­ma įgy­ven­din­ti na­muo­se. Pa­sak Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo V. Va­lū­no, kol kas Aly­tu­je to­kio po­rei­kio nė­ra ste­bi­ma, tė­vai iš­si­spren­dė vai­kų prie­žiū­rą na­muo­se.

To­kios po­rei­kio ne­iš­sa­ko ir me­di­kai, jam skam­bi­nu­si vie­nin­te­lė ma­ma dir­ba vais­ti­nė­je, ji do­mė­jo­si ne­dar­bin­gu­mo ga­li­my­bė­mis.

Siekdami efektyviai organizuoti švietimo procesą namuose: Ramiai paaiškinkite vaikams, kas šiuo metu vyksta ir kodėl jie negali mokytis mokykloje, nesukeldami jiems nerimo; Pasidarykite tikslų mokymosi grafiką su pertraukomis ir jo kasdien laikykitės; Susikurkite mokymosi erdvę; Sukurkite savo vaikui motyvuojančią vertinimo sistemą, tai gali būti ir paprastas pagyrimas ar nedidelė dovanėlė; Pasinaudokite nemokamomis virtualiomis mokymosi programomis, medžiaga.

Kai švie­ti­mo įstai­go­je pa­skel­bia­mas in­fek­ci­jų pli­ti­mą ri­bo­jan­tis re­ži­mas, dar­že­li­nu­kų, prieš­mo­kyk­li­nu­kų ir pra­di­nu­kų tė­vai ar glo­bė­jai ga­li kreip­tis dėl ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mo ne il­giau nei ai ka­len­do­ri­nių die­nų iš­da­vi­mo. Re­ko­men­duo­ja­ma darb­da­viams už­tik­rin­ti ga­li­my­bes tė­vams, au­gi­nan­tiems vai­kus, dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du, o ne­sant to­kiai ga­li­my­bei, iš­duo­ti ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mą to­kia pat tvar­ka, kaip įta­riant kon­tak­tą su in­fe­kuo­tu as­me­niu.

Svarbi informacija