Cis prekybos sistema. Įmonės CIS Energija darbuotojų skaičius

Europos Sąjungos valstybių muitinės informacinės sistemos CIS duomenų teikimo, tvarkymo ir apsaugos taisyklės toliau — Taisyklės reglamentuoja informacijos apie muitų teisės aktų pažeidimus ar įtariamus apgaulių atvejus teikimą į Europos Sąjungos valstybių muitinės informacinės sistemos CIS duomenų bazes, tokios informacijos tvarkymą ir apsaugą.

Taisyklės parengtos vadovaujantis Muitinės įstatymu Žin. Cis prekybos sistema reglamentu EB Nr. Komisijos reglamentu EB Nr. Taisyklėse vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai: AFIS sistema — Europos Komisijos kovos su sukčiavimu informacinė sistema angl. CIS sistema — Europos Sąjungos valstybių muitinės informacinė sistema angl.

CCN tinklas — Bendrasis komunikacinis tinklas angl. AFIS elektroninis paštas — AFIS sistemos programinis modulis, skirtas informacijos persiuntimui iš vieno registruoto vartotojo kitam registruotam vartotojui vartotojams saugioje aplinkoje.

Elektroninis pranešimas — CIS sistemos programinėje aplinkoje sukuriamas elektroninis dokumentas, kuriame pateikiama visa su muitų teisės aktų pažeidimu susijusi informacija.

Navigacija

Darbuotojas — muitinės ar kitos Lietuvos Respublikos institucijos pareigūnas, valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Registruotas vartotojas — darbuotojas, turintis teisę naudotis CIS sistemos duomenų bazėmis, įvesti, keisti, papildyti ar panaikinti duomenis CIS sistemos lokalioje duomenų bazėje.

Informacijos tvirtintojas — Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu paskirtas muitinės pareigūnas, kuris patikrina registruotų vartotojų lokalioje duomenų bazėje sukurtus ir jam AFIS elektroniniu paštu atsiųstus pranešimus ir perkelia juos į CIS sistemos centrinę duomenų bazę.

Duomenų saugos administratorius — Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu paskirtas muitinės pareigūnas, atsakingas už CIS sistemai teikiamų duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos muitinėje ir tinkamą Konvencijos, Taisyklių, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų įgyvendinimą. Pareigūnas ryšiams — Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu paskirtas muitinės pareigūnas angl.

Lokali duomenų bazė — atskirai kiekvienam registruotam vartotojui jo cis prekybos sistema sukuriama CIS sistemos duomenų bazė, kurioje saugomi registruoto vartotojo parengti pranešimų ruošiniai ir į centrinę duomenų bazę neperkelti pranešimai.

Centrinė duomenų bazė — bendra visų Europos Sąjungos valstybių narių informacijos apie muitų teisės aktų pažeidimus CIS sistemos duomenų bazė, prieinama registruotiems vartotojams. Operacijų valdiklis — centrinė AFIS sistemos dalis angl. CIS terminalas — kompiuterizuota darbo vieta, skirta darbui su CIS sistema duomenų įvedimui į duomenų bazes, informacijos paieškai, spausdinimui ir pan. Prieigos prie CIS sistemos teisę ir prisijungimo vardus bei slaptažodžius suteikia pareigūnas ryšiams.

Darbuotojai, kurie siekia gauti prieigą prie CIS sistemos 1-ojo arba 3-iojo ramsčio daliųprivalo: 6. Neapmokytiems dirbti su CIS sistema darbuotojams prieiga nesuteikiama; 6.

CIS sistema yra Europos Komisijos kovos su sukčiavimu tarnybos OLAF sukurta ir administruojama sistema, sudaryta iš 1-ojo ir 3-iojo ramsčio srities išankstinio perspėjimo pranešimų duomenų bazių, į kurias duomenys teikiami siekiant keistis informacija su Europos Sąjungos valstybių narių muitinių administracijomis ir arba kitomis įgaliotomis institucijomis, turinčiomis prieigą prie CIS sistemos, apie muitų ar žemės ūkio teisės aktų pažeidimus ir įtariamą neteisėtą veiką, padėti tirti muitų ar žemės ūkio teisės aktų pažeidimus ir persekioti juos padariusius asmenis, bendradarbiaujant su kitų Europos Sąjungos valstybių narių muitinių administracijomis ir naudojant greitą informacijos perdavimą užtikrinti pažeidimų prevenciją bei kontrolės procedūrų veiksmingumą.

Informacija, atsižvelgiant į jos pobūdį 1-ojo ar 3-iojo ramsčio informacijos kategorijos, 2 priedas teikiama: 8. CIS sistemai cis prekybos sistema ir į jos duomenų bazes įvedamą informaciją, įskaitant informaciją apie fizinius asmenis, sudaro duomenų kategorijos, nurodytos Tarybos reglamento EB Nr.

Įvedant į CIS sistemos duomenų bazes informaciją pagal Taisyklių 9. CIS sistemai teikiami tik tokie duomenys, kurie atitinka Taisyklių 8 punkte nurodytą tikslą ir yra būtini šiam tikslui pasiekti.

cis prekybos sistema

Duomenys apie fizinį asmenį įvedami į CIS sistemos duomenų bazes tik tais atvejais, jeigu yra įrodymų, kad konkretus asmuo įvykdė, vykdo ar ketina įvykdyti muitų teisės aktų pažeidimus, ir laikantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų.

Informaciją apie nustatytus ar įtariamus pažeidimus surinkęs tyrimą atlikęs Muitinės departamento struktūrinio padalinio ar muitinės įstaigos muitinės pareigūnas pildo Duomenų apie nustatytus ar įtariamus pažeidimus teikimo Europos Sąjungos valstybių muitinės informacinei sistemai CIS formą 1 priedas; toliau — duomenų teikimo forma. Tekstas duomenų teikimo formoje turi būti renkamas kompiuteriu arba rašomas ranka spausdintinėmis raidėmis.

Užpildyta duomenų teikimo forma su pridedamais dokumentais dokumentų kopijomis perduodama registruotam vartotojui. Informacija gali būti pateikta tiesiogiai ir informacijos tvirtintojams.

Epson Ffc Cis

Muitinės departamento struktūriniai padaliniai ir muitinės įstaigos, neturinčios registruotų vartotojų ar informacijos tvirtintojų, surinktą informaciją apie nustatytus muitų teisės aktų pažeidimus ar įtarimus dėl sukčiavimo atvejų 1-ojo ramsčio srityje kartu su užpildyta duomenų teikimo forma perduoda Muitinės departamento Pažeidimų prevencijos skyriui.

Registruotas vartotojas ar informacijos tvirtintojas įvertina, ar tikslinga Muitinės departamento struktūrinių padalinių ar muitinės įstaigų pateiktą informaciją įvesti į CIS sistemos duomenų bazes. Registruotas vartotojas, patikrinęs duomenų teikimo formos užpildymo teisingumą, duomenis iš jos įveda į CIS cis prekybos sistema lokalią duomenų bazę.

Įvedęs ir išsaugojęs duomenis CIS sistemos lokalioje duomenų bazėje registruotas vartotojas persiunčia juos AFIS elektroniniu paštu informacijos tvirtintojui.

UAB "CIS Energija"

Informacijos tvirtintojas, gavęs duomenų teikimo formą arba pranešimą iš registruoto vartotojo AFIS elektroniniu paštu, duomenis iš pradžių taip pat turi išsaugoti lokalioje duomenų bazėje patikrinimui ir tik tada įvesti juos į centrinę duomenų bazę.

Duomenys į CIS sistemos lokalią ir centrinę duomenų bazes rekomenduojama įvesti anglų kalba, išskyrus programinius laukus, kuriuos CIS sistema pati išverčia į anglų kalbą. Informacijos tvirtintojas patikrina duomenų teikimo formą ar registruoto vartotojo pranešimą, sunaikina nereikalingus ar neteisingus duomenis, prireikus AFIS elektroniniu paštu nurodo patikslinti arba papildyti informaciją.

Patikslinta ar papildyta informacija AFIS elektroniniu paštu persiunčiama informacijos tvirtintojui.

Kodėl CIS-Cargo? Mums nėra ribų Europa. Daugiau kaip milijonų žmonių.

Įvedant duomenis į CIS sistemos duomenų bazes privaloma nurodyti asmenį ryšiams vardą, pavardę, pareigas, telefono ir fakso numerį, elektroninį paštąkuris cis prekybos sistema į suinteresuotų institucijų paklausimus, bei nurodyti siūlomus atlikti veiksmus konkretaus pažeidimo atveju. Asmeniu ryšiams paprastai nurodomas muitinės pareigūnas, atlikęs tyrimą ir surinkęs informaciją apie pažeidimą bei perdavęs ją registruotam vartotojui ar informacijos tvirtintojui.

Informacijos tvirtintojas, prieš perkeldamas duomenis iš lokalios cis prekybos sistema bazės į centrinę duomenų bazę, turi patikrinti, ar naujame pranešime yra nurodytas asmuo ryšiams ir siūlomi atlikti veiksmai. CIS sistemos duomenų tvarkymas — tai bet koks veiksmas su informacija, esančia CIS sistemos duomenų bazėse, t. Nustačius, kad kurie nors duomenys yra iš esmės neteisingi, netikslūs arba buvo įvesti ir saugomi CIS sistemos duomenų bazėse prieštaraujant Konvencijos ir Taisyklių nuostatoms, juos į CIS sistemos lokalią duomenų bazę įvedęs registruotas vartotojas privalo nedelsdamas ištaisyti, patikslinti ar sunaikinti.

CIS sistemos centrinėje duomenų bazėje neteisingus duomenis ištaisyti, patikslinti ar sunaikinti cis prekybos sistema šiuos duomenis įvedęs informacijos tvirtintojas. Informacijos tvirtintojas, ištaisęs, patikslinęs ar sunaikinęs duomenis CIS sistemos centrinėje duomenų bazėje, turi apie tai AFIS elektroniniu paštu informuoti duomenis į CIS sistemos lokalią duomenų bazę įvedusį valiutos prekybos web trupintuvas juos informacijos tvirtintojui pateikusį registruotą vartotoją.

  1. Adresas: M.
  2. Его редеющие седые волосы спутались, и даже несмотря на прохладу, создаваемую мощным кондиционером, на лбу у него выступили капельки пота.
  3. Она знала, что он перемножает цифры и намертво запоминает словари, не хуже ксерокса.
  4. Мы можем восстановить его репутацию.

Registruotas vartotojas, ištaisęs, patikslinęs ar sunaikinęs informaciją, kurią jau anksčiau teikė informacijos tvirtintojui, turi nedelsdamas AFIS elektroniniu paštu informuoti informacijos tvirtintoją apie bet kokį jo atliktą duomenų ištaisymą, patikslinimą ar sunaikinimą. Ištaisytą, patikslintą ar papildytą informaciją informacijos tvirtintojas perkelia į centrinę duomenų bazę arba sunaikina CIS sistemos centrinėje duomenų bazėje registruoto vartotojo nurodytą informaciją, kurią pastarasis sunaikino lokalioje duomenų bazėje.

Informacijos tvirtintojas, ištaisęs, patikslinęs ar sunaikinęs duomenis CIS sistemos centrinėje duomenų bazėje, turi AFIS elektroniniu paštu informuoti informaciją į CIS sistemos lokalią duomenų bazę įvedusį registruotą vartotoją ir duomenų saugos administratorių apie atliktą duomenų taisymą, patikslinimą ar sunaikinimą. Duomenys turi būti naudojami tik siekiant Taisyklių 8 punkte nurodyto tikslo.

cis prekybos sistema

Siekdami Taisyklių 8 punkte nurodyto tikslo, darbuotojai raštu kreipiasi į registruotą vartotoją ar informacijos tvirtintoją dėl duomenų gavimo iš CIS sistemos centrinės duomenų bazės. Registruotas vartotojas ar informacijos tvirtintojas turi teisę pateikti cis prekybos sistema tuos duomenis, kurių buvo prašoma. Informacija pateikiama raštu arba AFIS elektroniniu paštu. Draudžiama pateikti bet kokią kitą papildomą informaciją, esančią CIS sistemos elektroniniame pranešime.

Kodėl CIS-Cargo?

Į CIS sistemos duomenų bazes įvesti duomenys saugomi tik tiek, kiek būtina tikslui, kuriam jie buvo įvesti, pasiekti. Ne rečiau kaip kartą per metus informacijos tvirtintojai turi peržiūrėti ir įvertinti savo į CIS sistemos centrinę duomenų bazę įvestus duomenis, ar juos būtina toliau saugoti tam tikslui, kuriam jie buvo įvesti į CIS sistemą, pasiekti. Kai duomenų CIS sistemos centrinėje duomenų bazėje daugiau nereikia saugoti, šiuos duomenis turi sunaikinti juos į centrinę duomenų bazę įvedęs informacijos tvirtintojas.

Informacijos tvirtintojas privalo AFIS elektroniniu paštu informuoti registruotą vartotoją, kuris šiuos duomenis buvo įvedęs į lokalią duomenų bazę ir vėliau perdavęs informacijos tvirtintojui įvesti į centrinę duomenų bazę, kad registruotas vartotojas sunaikintų tuos pačius duomenis lokalioje duomenų bazėje.

CIS sistemos centrinėje duomenų bazėje elektroninis pranešimas saugomas vienerius metus. Likus mėnesiui iki informacijos saugojimo pabaigos CIS sistema AFIS elektroniniu paštu atsiunčia duomenis į centrinę duomenų bazę įvedusiam informacijos tvirtintojui automatiškai sukurtą perspėjimą, kad jo įvesta informacija bus sunaikinta, jeigu informacijos tvirtintojas iš naujo neįkeis nurodytų duomenų į centrinę duomenų bazę.

Informacijos tvirtintojas, nusprendęs, kad duomenis centrinėje duomenų bazėje cis prekybos sistema Taisyklių 8 punkte nurodyto tikslo reikia saugoti toliau, elektroninį pranešimą įkelia į centrinę duomenų bazę iš naujo.

Jei duomenų nereikia saugoti dar vienerius metus, informacijos tvirtintojas neturi imtis jokių veiksmų — CIS sistema automatiškai sunaikins duomenis, dėl kurių siuntė perspėjimą informacijos tvirtintojui.

Į patalpas, kuriose įrengti CIS terminalai, draudžiama be lydinčio už CIS terminalo priežiūrą atsakingo pareigūno įleisti pašalinius asmenis, neturinčius teisės dirbti su CIS sistema.

Registruotas vartotojas ir informacijos tvirtintojas privalo saugoti visus spausdintus CIS elektroninius pranešimus bei pridedamą medžiagą dokumentų kopijas, nuotraukas, lenteles ir pan.

cis prekybos sistema

Kiekvienas registruotas vartotojas ar informacijos tvirtintojas, gavęs prieigą ir pirmą kartą jungdamasis prie CIS sistemos, privalo susikurti lokalų slaptažodį, kurį reikės įvesti pradiniame prisijungimo lange paleidžiant Operacijų valdiklį ar atveriant CIS sistemos pagrindinį langą.

Lokalus slaptažodis taip pat yra naudojamas prisijungti prie CIS sistemos lokalios duomenų bazės. Tiek lokalus, tiek CCN tinklo slaptažodis neturi būti lengvai atspėjamas jį turi sudaryti raidės ir skaičiai — ne mažiau kaip 6 simboliai.

Pirmą kartą prisijungus privaloma nedelsiant pasikeisti CCN tinklo slaptažodį.

UAB "CIS Energija" darbuotojai (apdraustieji)

Lokalų slaptažodį ir CCN tinklo slaptažodį privaloma keisti vieną kartą per 3 mėnesius. Lokalus slaptažodis keičiamas Operacijų valdiklio programos pradiniame prisijungimo lange. Duomenų saugos administratorius ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį turi peržiūrėti pranešimus, įvestus į CIS sistemos centrinę duomenų bazę, ir patikrinti, ar juose nurodyta informacija neprieštarauja Konvencijos ir Taisyklių nuostatoms, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymui ir kitiems teisės aktams.

Duomenų saugos administratorius turi užtikrinti organizacinių ir techninių priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą. Duomenų saugos administratorius, nustatęs, kad informacija, pateikta į CIS sistemos centrinę duomenų bazę, neatitinka arba prieštarauja Konvencijos, Tarybos reglamento EB Nr. Draudžiama kopijuoti CIS sistemos duomenis į kitas duomenų rinkmenas, nešiojamas laikmenas, nešiojamuosius kompiuterius ar informacines sistemas.

Draudžiama perkelti CIS cis prekybos sistema duomenis į nacionalines duomenų bazes. Į CIS sistemos duomenų bazes gali būti perkeliami duomenys, susiję su nacionalinėse duomenų bazėse esančia informacija, jeigu Europos Sąjungos valstybės narės teisės aktai nenustato ko kita.

Svarbi informacija