Prekybos technologijų techniniai rodikliai,

prekybos technologijų techniniai rodikliai

Architektūros terminų žodynas

Statybos įstatymo bendrosios sąvokos Statyba — veikla, kurios tikslas — pastatyti sumontuoti, nutiestirekonstruoti, suremontuoti statinį; ši sąvoka taip pat apima nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo darbus pagal tų darbų apibrėžimą, pateiktą Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme Statinio architektūra — statinio, kaip meno kūrinio, vidaus erdvės ir išorės pavidalas, statinio dalių išdėstymas, jų formų meninė išraiška ir visų statinio elementų tarpusavio santykis.

Statinys — pastatas arba inžinerinis statinys, turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos ar jų dalis sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus, ir kuris yra nekilnojamasis daiktas. Prekybos technologijų techniniai rodikliai statinys — statinys, kuriame naudojamos ar saugomos pavojingos medžiagos pagal nustatytus jų ribinius kiekius ; statinys, kuriame yra potencialiai pavojingų įrenginių ar atliekami potencialiai pavojingi darbai; sudėtingos konstrukcijos ir sudėtingų technologijų prekybos technologijų techniniai rodikliai pagal normatyviniais statybos techniniais dokumentais nustatytus sudėtingumo požymius ir techninius parametrus ; visuomenės poreikiams naudojamas pastatas, kuriame vienu metu būna daugiau kaip žmonių; aukštybinis daugiau kaip 5 aukštų daugiabutis gyvenamasis namas; kultūros paveldo statinys.

Ypatingų statinių kategorijai priskiriamų statinių sąrašą tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija. Laikinas statinys — statinys, kurį leista pastatyti ir naudoti ribotą terminą.

Laikinų statinių naudojimo terminas gali būti pratęstas. Laikinų statinių, kurių naudojimo terminas suinteresuotųjų asmenų prašymu pratęsiamas, naudojimo termino pratęsimo tvarką nustato Aplinkos ministerija.

Laikinas statinys ir teisės į jį nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Aukščiausi techniniai rodikliai naujiems prekybininkams (USO, SPY)

Nebaigtas statinys — statinys, kurio statybos darbai, nustatyti statinio projekte ir teisės aktuose, yra neužbaigti. Nesudėtingas statinys — paprastų konstrukcijų pastatas, kurio didžiausias aukštis 8,5 m, kurio visų aukštų, antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų suma yra ne didesnė kaip 80 kvadratinių metrų ir kurio rūsys pusrūsis yra ne didesnis kaip vieno aukšto; paprastų konstrukcijų inžinerinis statinys. Pastato ir inžinerinio statinio paprastų konstrukcijų požymius ir techninius parametrus nustato normatyviniai statybos techniniai dokumentai.

Pastatas — apdengtas stogu statinys, kurio didžiausią dalį sudaro patalpos. Viešojo naudojimo pastatas — viešbutis ar kitas trumpalaikio apgyvendinimo pastatas; įstaigos pastatas; didmeninės ir mažmeninės prekybos pastatas; oro uosto, geležinkelio, autobusų keleivių stoties pastatas; pramoginių renginių pastatas; švietimo ar gydymo ir slaugos įstaigos pastatas; maldos namų ir kitokios religinės veiklos pastatas.

Inžineriniai statiniai — susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kanalai, taip pat visi kiti statiniai, kurie nėra pastatai. Inžineriniai tinklai — statinio statybos sklype išskyrus statinio vidų ir už jo ribų nutiesti komunaliniai ar vietiniai vandentiekio, nuotėkų šalinimo, šilumos, dujų, naftos ar kito kuro, technologiniai vamzdynai, elektros perdavimo, energijos bei nuotolinio ryšio telekomunikacijų linijos su jų maitinimo šaltiniais ir įrenginiais.

prekybos technologijų techniniai rodikliai

Susisiekimo komunikacijos — visų rūšių transporto biotransporto, geležinkelio, automobilių, jūrų, vidaus vandenų, oro, miestų elektrinio transporto bei pėsčiųjų judėjimo vietos keliai, gatvės. Kultūros paveldo statinys — vertingųjų savybių turintys pastatas, jo dalis, inžinerinis statinys ar jo išlikusi dalis, monumentalūs nekilnojamieji dailės kūriniai. Statinio statybos valdymas — statinio statybos organizavimo būdas, kai statybą ir su ja susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių darbus organizuoja statinio statybos valdytojas pavedimo sutarties tarp įgaliotojo — statytojo užsakovo ir įgaliotinio — statinio statybos valdytojo pagrindu.

Statybos darbai — visi darbai, atliekami statant arba griaunant statinį žemės kasimo, mūrijimo, betonavimo, montavimo, pamatų ir stogų įrengimo, stalių, apdailos, įrenginių paleidimo ir derinimo.

prekybos technologijų techniniai rodikliai

Statybos darbai skirstomi į bendruosius žemės darbai, statybinių konstrukcijų statybos ir montavimo darbai ir specialiuosius kiti statybos darbai. Specialiųjų darbų rūšys nustatomos normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose.

Statyba ūkio būdu — statybos organizavimo būdas, kai statybos darbai atliekami ir tinkamas naudoti statinys sukuriamas statytojo rizika, nesudarius rangos sutarties, naudojant statytojo darbo jėgą, jam priklausančius statybos produktus, įrenginius.

Naujo statinio statyba — statybos rūšis, kurios tikslas — statinių neužimtame žemės paviršiaus plote pastatyti statinį, atstatyti visiškai sugriuvusį, sunaikintą, nugriautą statinį. Statinio rekonstravimas — statybos rūšis, kurios tikslas — perstatyti statinį pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, pakeičiant statinio išorės matmenis — ilgį, plotį, aukštį ir pan.

S-V Automobilių saugyklos. Vien dviračiams skirta saugykla vadinama dviračių saugykla; Atriumas. Atriumas - namo vidaus patalpa su viršutiniu apšvietimu, kurios pagrindinė paskirtis yra Namo vidaus natūralus apšvietimas. Atriumo aukštis neribojamas: jis gali būti iš visų ar kelių pusių apsuptas kitomis patalpomis, kurios gali būti apšviečiamos natūralia šviesa, sklindančia iš atriumo; Atriumas paprastai naudojamas poilsiui, žiemos sodui.

Statinio remontas — statinio kapitalinis ar paprastasis remontas. Statinio kapitalinis remontas — statybos rūšis, kurios tikslas — pertvarkyti statinį pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, nekeičiant statinio išorės matmenų — ilgio, pločio, aukščio ir pan.

Kultūros paveldo statinio tvarkomieji statybos darbai — statybos darbai, atliekami kultūros paveldo statinyje ar jo teritorijoje. Statybvietė — statinio statybos darbų vieta teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte atsižvelgiant į vykdomus statybos darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis.

Nesutapimo atveju statybvietės dalimi taip pat laikomas žemės plotas, kurio statytojas nevaldo nuosavybės teise arba nevaldo ir nenaudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais ir kurio ribas nustato statytojo ir šio žemės ploto savininko ar asmens, disponuojančio žeme sutartis; statinys — kai visi statybos darbai atliekami statinio viduje.

Statybos sklypas — žemės naudojimo tikslinės paskirties nustatytų ribų žemės sklypas teritorijos daliskuriame atliekami statybos darbai. Statybos sklypo tvarkymas — sklypo reljefo formavimas pažeminimas, paaukštinimas, lyginimassklypo inžinerinių tinklų ir sklypo susisiekimo komunikacijų tiesimas, žaidimų ar kitų aikštelių įrengimas, tvorų tvėrimas, apželdinimas. Statybiniai tyrinėjimai — statinio statybos sklypo ar, kai reikia, gretimos teritorijosinžinerinių tinklų kuriuos reikia nutiesti ar esamų ir statomų ir susisiekimo komunikacijų sklypų trasų inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai, inžineriniai geologiniai, geotechniniai ir kiti tyrimai; aplinkos, kraštovaizdžio, higieniniai tyrimai; kai rekonstruojamas ar remontuojamas esamas statinys arba pristatomas prie esamo statinio statant arti jo naujas statinys, taip pat esamo ir gretimų statinių, kuriems gali turėti įtakos numatomi statybos darbai, tyrimai; esamų pastatų nuosėdžių ir deformacijų stebėjimai.

Statinio projektas — normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai aiškinamoji dalis, projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniaiskirtų statinio statybai įteisinti ir vykdyti, visuma. Statinio projektavimas — architektūrinė inžinerinė veikla, kurios tikslas parengti statinio projektą.

Pradedant prekybos žaidimas? Ieškant geriausių techninių rodiklių, svarbu sekti veiksmus. Tai įtakoja tai, kaip interpretuos tendencijas - tiek pozicijose, tiek plačiuose vidurkiuose, taip pat į jūsų naktinius tyrimus atsirasiančių galimybių tipą. Pasirinkite išmintingai ir sukūrėte tvirtą pagrindą sėkmingam spekuliavimui. Pasirinkite blogai ir plėšrūnai bus išdėstyti, pasirengę pasirinkti kišenę kiekviename žingsnyje.

Statinio projektavimo valdymas — statinio projektavimo organizavimo būdas, kai projektavimą ir su juo susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių darbus organizuoja statinio projektavimo valdytojas pavedimo sutarties tarp įgaliotojo — statytojo užsakovo ir įgaliotinio — statinio projektavimo valdytojo pagrindu. Projektiniai pasiūlymai — eskizinis projektas, kurio tikslas — išreikšti projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją ir kuris pateikiamas kaip medžiaga projektuotojo parinkimo konkursui bei gali būti naudojamas projektavimo sąlygoms parengti.

Prisijungimo sąlygos — statinio, žemės sklype esančių inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų prijungimo prie kitiems savininkams priklausančių inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų sąlygos, jeigu jos prekybos technologijų techniniai rodikliai teritorijų planavimo dokumentuose. Abiem atvejais nurodomi pagrindiniai šio statinio techniniai ir ekonominiai rodikliai, aplinkos ir kraštovaizdžio reikalavimai. Statinio projekto ekspertizė — įvertinimas, kaip statinio projekte įgyvendinti šio Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodyti esminiai statinio reikalavimai, taip pat kitų įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų bei privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimai.

Statinio ekspertizė — esamo ar statomo statinio techninės būklės įvertinimas turint tikslą nustatyti, ar statinys atitinka šio Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytus esminius statinio reikalavimus.

Statinio projekto vykdymo priežiūra — statytojo užsakovo organizuota projektuotojo atliekama statybos priežiūra, kurios tikslas — kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą ir kad būtų įgyvendinta projekte sukurta statinio architektūra. Statinio projekto dalies vykdymo priežiūra yra statinio projekto vykdymo priežiūros dalis. Statinio statybos techninė priežiūra — statytojo užsakovo organizuota statinio statybos priežiūra, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties kai statyba vykdoma rangos būduįstatymų, kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

Statinio normatyvinė kokybė — statinio projekto, statybos darbų ir pastatyto statinio kokybė, atitinkanti normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nustatytus reikalavimus.

Statytojas užsakovas — Lietuvos prekybos technologijų techniniai rodikliai užsienio valstybės fizinis ar juridinis asmuo, kuris investuoja lėšas į statybą ir kartu atlieka užsakovo funkcijas ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui. Tyrinėtojas — fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio organizacija, kuriems atitinkamą tyrinėjimų sritį reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai suteikia teisę atlikti šiuos tyrinėjimus.

Statinio projektuotojas — fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio organizacija, turintys šio įstatymo nustatytą teisę užsiimti statinio projektavimu. Statinio projekto vadovas — architektas ar statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas statytojo interesams, normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka organizuoja statinio projekto rengimą, koordinuoja statinio projekto dalių sprendinius bei statinio projekto dalių vadovų veiklą, prižiūri ir atsako, kad statinio projekte būtų įgyvendinti įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimai.

Statinio architektas — architektas, kuris yra konkretaus statinio, kaip architektūros kūrinio, autorius ir arba statinio projekto architektūrinės dalies vadovas. Statinio architektu gali prekybos technologijų techniniai rodikliai ir fizinių asmenų grupė.

prekybos technologijų techniniai rodikliai

Statinio teb dvejetainiai parinktys rengėjas — architektas ar statybos inžinierius, kuris vienas rengia statinio projektą ir yra šio statinio projekto vadovas arba rengia konkretaus statinio projektą, vadovaujamas kito šio projekto vadovo.

Statinio projekto rengėju gali būti projekto vadovo vadovaujama fizinių asmenų grupė, sudaryta iš projekto dalių vadovų, kitų architektų ir statybos inžinierių. Statinio projekto dalies rengėjas — architektas ar statybos inžinierius, kuris vienas rengia statinio projekto dalį ir yra šios statinio projekto dalies vadovas arba vienas rengia statinio projekto dalį, vadovaujamas kito šios projekto dalies vadovo.

Statinio projekto dalies rengėju gali būti ir fizinių asmenų grupė, sudaryta iš architektų ir statybos inžinierių. Statinio projekto valdytojas — fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio organizacija, veikiantis veikianti kaip įgaliotojo — statytojo užsakovo įgaliotinis, valdantis statinio projektavimą, organizuojantis statinio projektavimo ir su juo susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių darbus, kuriuos atlieka jo pasamdytas šią teisę turintis fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio organizacija.

Statinio statybos rangovas toliau — rangovas — fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita prekybos technologijų techniniai rodikliai organizacija, turintys šio įstatymo nustatytą teisę užsiimti statyba. Statinio statybos vadovas — statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui kai statyba vykdoma rangos būdu ar statytojui užsakovui kai statyba vykdoma ūkio būdu ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja statybos darbams, kartu gali būti bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio atitiktį statinio projektui ir statinio normatyvinę kokybę.

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas — architektas ar statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas statytojui užsakovuivadovauja konkretaus statinio statybos techninei priežiūrai, atlieka statinio statybos bendrųjų statybos darbų bendrosios techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoja specialiąją statinio statybos priežiūrą, jos vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.

Statinio statybos valdytojas — fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio organizacija, veikiantys kaip įgaliotojo — statytojo užsakovo įgaliotinis, valdantis statinio statybą, organizuojantis statinio statybos ir su ja susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių darbus, kuriuos atlieka jo pasamdytas šią teisę turintis fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio organizacija.

Tiekėjas — fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio organizacija, kuris kuri yra statybos produktų gamintojas jo atstovasplatintojas, importuotojas, paslaugų organizatorius ir pan. Normatyvinis statybos techninis dokumentas — dokumentas, kuris nustato statinio projektavimo, statybos, statybos užbaigimo, statinio naudojimo, priežiūros ir nugriovimo reikalavimus, taisykles, bendruosius principus ir charakteristikas.

  • Klasikinė prekybos sistema
  • Numanomą nepastovumo galimybių strategiją
  • Dažniausiai sutinkami architektūros ir statybos terminai | HausOn
  • Раздался выстрел, мелькнуло что-то красное.
  • Tendencijų apsisukimų prekybos sistema
  • D Dėl statybos techninio reglamento STR „Statinio projektavimas“ patvirtinimo
  • Aukščiausi techniniai rodikliai naujiems prekybininkams (USO, SPY) - Prekybos

Tai statybos techniniai reglamentai, statybos bei statinių naudojimo ir priežiūros taisyklės, standartai, techniniai liudijimai, metodiniai nurodymai, rekomendacijos. Normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai — dokumentai, kurie kitų įstatymų ar teisės aktų pagrindu nustato statinio apsaugos ir saugos, žmonių, kurie juo naudojasi, prekybos technologijų techniniai rodikliai ir saugos, statinio aplinkos apsaugos ir saugos reikalavimus pagal šio Įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodytas sritis, atsižvelgiant į statinio paskirtį statinio tipą ir jame planuojamą veiklą.

prekybos technologijų techniniai rodikliai

Šie dokumentai taip pat nustato statinio paskirties reikalavimus: statinio matmenų priklausančių nuo statinio paskirties apskaičiavimo, funkcinių ryšių tarp statinio dalių patalpų ir statinių, technologinių ir energetikos įrenginių, technologinių inžinerinių sistemų, technologijos ir energetikos procesų patikimumo, efektyvumo ir saugos; inžineriniais tinklais tiekiamų ir statinio inžinerinėse sistemose naudojamų vandens, nuotėkų, energijos nešiklių ir pan.

Svarbi informacija